To-Mne-Zajímá.cz – aktuální spotřebitelská anketa

Podmínky účasti
(Všeobecné obchodní podmínky)

Stav: Praha, 2017

Soutěž o ceny Vám nabízí LIFESTYLE ISV

Účast:

Právo účastnit se soutěže mají všechny osoby, které v době přihlášení dosáhnou věku nejméně 18 let a mají trvalé bydliště v České republice. Hry se nemohou účastnit zákonní zástupci a zaměstnanci společnosti Lifestyle ISV a sponzorů výherních cen, jejich rodinní příslušníci a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti.

Účast v soutěži ani výhra není podmíněna nákupem zboží nebo využitím placených či neplacených služeb Lifestyle ISV, ani dalších spolupořádajících podniků. Platným účastníkem soutěže se stává ten, který vyplní své celé jméno, poštovní adresu a e-mail. Bez vyplnění těchto údajů se údaje stávají neplatné a právo na výhru tímto propadá. Účastník musí mít „stálou“ platnou e-mail adresu (za neplatné se považují tzv. "jednorázové adresy“ apod.). Soutěžící musí svou účast potvrdit double-opt-in tj. dvoufázová metoda pro potvrzení údajů. Účastníkovi je zaslána zpráva na e-mail, který uvedl v registraci. V tomto e-mailu potvrzuje svou účast v soutěži proklikem na uvedený odkaz.
Na osobu je platná pouze jedna účast v každé anketě, vícenásobná registrace nezvyšuje pravděpodobnost na získání výhry. Soutěžící s duplicitním přihlášením bude vyloučen. Při jednoznačně vědomé vícenásobné registraci v soutěži prostřednictvím partnerského programu, si provozovatel vyhrazuje právo podniknout právní kroky.
Rovněž je zakázáno provozovat automatickou registraci na služby prostřednictvím paidmailer loterie nebo jiné automatické rozesílání. Soutěžící manipulující s položkami jsou vyloučeni z účasti. V případě úmyslné manipulace mohou poskytovatelé podniknout právní kroky proti poškození.

Společnost Lifestyle ISV má právo diskvalifikovat ze hry a vyloučit ze slosování účastníky, kteří zmanipulovali nebo se pokusili zmanipulovat účast ve hře, průběh hry a/nebo nabídku, kteří porušili nebo se pokusili porušit pravidla hry nebo se pokusili jiným nekalým způsobem ovlivnit nebo narušit losování, zejména výhrůžkami a/nebo obtěžováním spolupracovníků nebo ostatních účastníků soutěže.
Společnost Lifestyle ISV si vyhrazuje právo přerušit slosování a přidělování cen zcela nebo zčásti (například při určitých výhrách nebo při zvláštním slovování). Lifestyle ISV má právo navrhnout, aby se soutěž bez udání důvodu, zkrátila nebo prodloužila. Tato změna bude uvedena na domovské stránce v anketě nebo v dané soutěži. Platí to zejména v případech, kdy slosování z jakéhokoli důvodu nemůže být provedeno v souladu s pravidly soutěže, například při napadení počítačů viry, chybami softwaru a/nebo hardwaru, a/nebo z jiných technických a/nebo právních důvodů, ovlivňujících správu, bezpečnost, integritu a/nebo regulérnost řádného slosování.

Udělí-li soutěžící na webových stránkách souhlas s využíváním zadaných údajů, dává tím pořadateli soutěže i jeho partnerům a sponzorům souhlas s využitím osobních údajů pro účely marketingu a mohou mu být poštou, telefonicky nebo e-mailem zasílány zajímavé informace. Osobní údaje budou elektronicky zpracovávány a ukládány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a mohou být předávány i dalším správcům, pokud proti tomu nebude vznesena námitka. Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu odpovídající tomuto ujednání, za dodržení uvedeného zákona. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat e-mailem (info@lifestyle-anketa.cz), nebo písemně (LIFESTYLE ISV s.r.o., Domažlická 3, 130 00 Praha 3). Účast v soutěži o ceny tím není dotčena.

Výhru není možno vymáhat soudní cestou. Výplata výher v hotovosti není možná.

Ručení:

Společnost Lifestyle ISV neručí za nesprávné informace jež o soutěži o ceny rozesílají, vyvolávají nebo rozšiřují předplatitelé, zákazníci a/nebo třetí osoby. Pořadatel nepřebírá záruku, jestliže e-maily nebo osobní údaje (v online formulářích soutěže) neodpovídají uvedeným požadavkům a systém je proto neakceptuje a/nebo nepřijme. Společnosti Lifestyle ISV neručí za zcizení nebo zničení systémů a/nebo médií, na nichž jsou uloženy osobní údaje, nebo jestliže osobní údaje neoprávněně pozmění nebo je v systémech a/nebo na ukládacích médiích zmanipulují předplatitelé nebo třetí osoby. Společnost Lifestyle ISV dále nepřebírá záruku, že služba soutěže o ceny bude po celou dobu, nepřetržitě, přístupná a prosta poruch.

Společnost Lifestyle ISV nepřebírá záruky za nabídky třetích osob, které jsou nebo budou uvedeny v e-mailech týkajících se soutěže o ceny nebo v e-mailech partnerů nebo sponzorů. Veškeré odkazy na externí stránky je nutno považovat za tipy a nemusejí proto obsahovat úplné informace. S výjimkou porušení základních povinností je v souvislosti s užíváním stránek soutěže o ceny ručení omezeno částkou 20 000,- Kč na každý jednotlivý případ a na všechny případy souhrnně.

Účast:

Dává-li účastník soutěže na webových stránkách souhlas se zpracováním svých údajů, souhlasí tím i s využitím osobních údajů pro marketingové účely a může tak poštou, telefonem nebo e-mailem dostávat informace. Údaje budou elektronicky zpracovávány a využívány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu odpovídající tomuto ujednání, za dodržení uvedeného zákona. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat e-mailem (info@lifestyle-anketa.cz), nebo písemně (LIFESTYLE ISV s.r.o., Domažlická 3, 130 00 Praha 3).

Dostupnost:

Pořadatel nepřebírá záruku za nepřetržitou dostupnost webových stránek soutěže o ceny společnosti Lifestyle ISV. Společnost Lifestyle ISV může tuto službu kdykoli pozastavit i bez udání důvodů.

Závěrečné ustanovení:

Pozbude-li některé z ustanovení pravidel účinnosti, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.